Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Ekonomia

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (I stopień – 3-letnie, licencjackie):

 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – absolwent po 5 latach studiów (kontynuacja na studiach mgr.: Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie) dostaje uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego
 • Ekonomia Menedżerska
 • Zarządzanie i Ekonomika Transportu, Logistyki i Spedycji – absolwent po 5 latach studiów (kontynuacja na studiach mgr.: Ekonomika Transportu, Logistyki i Spedycji) dostaje certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy
 • Ekonomika i Organizacja Administracji Rządowej i Samorządowej
 • Administracja Publiczna i Gospodarka Regionalna
 • Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi – absolwent po 5 latach studiów (kontynuacja na studiach mgr.: Logistyka Międzynarodowa i Obsługa Celna) dostaje uprawnienia do wpisu na listę agentów celnych
 • Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim w Organizacjach
 • E-biznes
Wypowiedź eksperta:

Prof. Imrich Dufinec – Prorektor ds. Edukacji i Stosunków Zewnętrznych, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Ekologicznego Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, przedsiębiorca:

- W dobie globalizacji, znajomość ekonomii może w dużym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia. Wielki kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2007 roku ukazał niewiedzę rzeszy ludzi, którzy – mimo płynących z rynku sygnałów – wierzyli, że świat będzie się ciągle rozwijał w sposób liniowy. Studiowanie ekonomii umożliwia uzyskanie wiedzy o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki – daje szansę zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie. W przedstawionym wyżej przypadku znajomość teorii cyklu koniunkturalnego umożliwiała przewidywanie zdarzeń, których doświadczono zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Ze względu na fakt, że dobrobyt wszystkich gospodarek świata zależy od osiąganych przez nie efektów ekonomicznych – ekonomiści stali się jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników. Po części wynika to także z faktu, że jest to kierunek uniwersalny. Jego absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie we wszystkich działach i sferach gospodarki, w każdej firmie– począwszy od stanowisk związanych z finansami i księgowością, poprzez te związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem – po komórki organizacyjne zajmujące się marketingiem.

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na kierunku „ekonomia” jest wykształcenie wykwalifikowanych ekonomistów - zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. W trakcie trwania studiów studenci nabędą kompetencje twarde (zawodowe) i miękkie (umiejętność komunikowania, autoprezentacji, pracy w zespole, kreatywnego myślenia, motywowania, organizowania pracy własnej i cudzej, umiejętności przywódcze). Studenci zostaną profesjonalnie przygotowani do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu, przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Uczestnicy studiów przeanalizują w sposób całościowy – zarówno od strony operacyjnej, jak i strategicznej – zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Nabędą także umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników finansowych firmy.

Kształcenie tego typu specjalistów w Społecznej Akademii Nauk jest wyjściem nie tylko naprzeciw potrzebom społecznym, ale i rosnącemu popytowi na rynku pracy na pracowników potrafiących wspierać rozwój przedsiębiorstw oraz pozyskiwać środki na ich działalność.

Absolwenci kierunku zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu ekonomisty. Zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne. Są one przydatne w badaniu zjawisk i procesów gospodarczych. Studia ekonomiczne uczą analizy sytuacji gospodarczej - zarówno w skali mikro, na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w skali makro - w wymiarze branży, regionu, kraju. Pozwalają także rozumieć kontekst międzynarodowy, zjawiska globalizacji oraz współpracy międzyobszarowej. Najlepsi kandydaci na te studia to osoby o szerokich horyzontach, charakteryzujący się umysłem analitycznym oraz potrafiący sprawnie kojarzyć zjawiska w łańcuchy przyczynowo-skutkowych.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • prawo,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie;
 • nauka o organizacji,
 • negocjacje i komunikacja interpersonalna,
 • warsztaty tworzenia biznesplanu,
 • rachunkowość sektora finansów publicznych,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw w teorii i praktyce,
 • budżetowanie i planowanie finansowe w przedsiębiorstwie,
 • politykę płacową,
 • kształtowanie wizerunku i marki przedsiębiorstwa,
 • praktyka zarządzania marketingowego,
 • technologię informacyjną,
 • języki obce.

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Unikalny program studiów łączy w sobie elementy teoretyczne z praktycznymi. Ekonomia to wszechstronne studia przygotowujące do podjęcia pracy w wielu zawodach. Jeśli chcesz pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem, finansami, księgowością czy marketingiem, lub też stworzyć swoją własną firmę – te studia są dla Ciebie. Najlepsi studenci mają możliwość odbycia podczas studiów płatnych praktyk zawodowych.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Społeczna Akademia Nauk dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych, dlatego program studiów realizowanych na kierunku Ekonomia skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia ekonomii (w ramach programu studiów studenci uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami gospodarczymi, rachunkowości i finansów oraz marketingu). Zajęcia w ramach kierunku są prowadzone przez praktyków (m.in. dyrektorów firm oraz doświadczonych finansistów i marketingowców).

Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Kielcach prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych. Warto dodać, że w instytucjach i firmach współpracujących z SAN studenci mają zagwarantowaną możliwość odbywania praktyk zawodowych.

OPŁATY

Czesne:

Opłaty dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Opłaty kwalifikacyjne
 • Opłata rejestracyjna - 100 zł
 • Opłata za legitymację elektroniczną - 22 zł
Opłaty kwalifikacyjne są:
 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.
Wpisowe:
 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł 0zł (PROMOCJA - sprawdź)
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Czesne

  Czesne za rok studiów może być opłacane:

   w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

  • a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich),pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
  • b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
   • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź)
   • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź)
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!