Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Executive MBA

Nasze studia Executive MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu.
2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami.
3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie.

Program studiów Executive MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami działającymi w sferze usług, handlu i produkcji. Nakierowany jest na zarządzanie z użyciem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Studia te są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 735).

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

Moduły tematyczne

Moduły tematyczne

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi
 • Organizacja sprzedaży w Internecie
 • Marketing sieciowy
 • Biznes a social media
 • Nowoczesne źródła finansowania biznesu
 • Rachunkowość menadżerska
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • CSR
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Globalizacja produkcji
 • Wiodące branże produkcyjne
 • Odnawialne źródła energii
 • HRM
 • Leadership
 • Psychologia zarządzania
 • Międzymodułowe konsultacje projektowe

Rekrutacja

Warunkiem zapisania się na studia Executive MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
 1. formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe
 2. kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
 3. kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych
 4. jednej fotografii w formacie legitymacyjnym
 5. podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach

Opłaty ogólne

Opłata wpisowa: 500 zł

Czesne za studia

 • opłata jednorazowa - 9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • IV wpłaty ratalne - 2750 zł x 4 (11.000 zł)

Opłaty dla Grup Zawodowych (min. 5 osobowych)

Opłata wpisowa: 0 zł

Czesne za studia

 • opłata jednorazowa - 7500 zł
 • płatność ratalna – 4 x 1850 zł

Kontakt

Biuro Administracji mba@san.edu.pl
Zbigniew Pyszka e-mail: zpyszka@san.edu.pl tel. 42 664 22 55
Katarzyna Żywicka e-mail: kzywicka@san.edu.pl tel. 44 788 46 22

Moduły tematyczne
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!